Tirsdag den 17. marts 2015

EU: En europæisk kulturdagsorden i en stadig mere globaliseret verden

Policy paper af: Europa-Kommissionen

10. maj 2007


Print

Europa-Kommissionens meddelelse om 'En europæisk kulturdagsorden i en stadig mere globaliseret verden' fra 2007 er det første, mere omfattende politiske dokument om kultur på EU-niveau.


Europa-Kommissionen foreslår en ny europæisk kulturdagsorden, der skal kunne tage udfordringerne op i en globaliseret verden. Den nye europæiske strategi skal styrke det kulturelle samarbejde i EU med fokus på en række konkrete forslag, der skal føre til virkeliggørelsen af en række fælles mål.Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 10. maj 2007 om en europæisk kulturdagsorden i en stadig mere globaliseret verden  

RESUMÉ
Kultursektoren spiller en afgørende rolle i kraft af sine udbredte sociale, økonomiske og politiske forgreninger. Derfor har kulturen en central plads i den europæiske integrationsproces.
I lyset af dette og på baggrund af resultaterne af en onlinehøring af aktørerne i kultursektoren foreslår Kommissionen en ny europæisk kulturdagsorden som fokuserer på et begrænset antal mål. For at arbejde frem mod disse mål foreslår Kommissionen også en ny ordning for samarbejde med og mellem landene i Den Europæiske Union (EU), andre forvaltningsniveauer og civilsamfundet.
Målene for den nye europæiske kulturdagsorden fordeler sig på tre prioriterede områder:

Kulturel mangfoldighed og interkulturel dialog
Der bør gøres mere for at fremme åbenhed og udvekslinger mellem kulturer. I dette perspektiv tager den nye kulturdagsorden sigte på at fremme:
    •    mobiliteten for kunstnere og beskæftigede i kultursektoren og udbredelse af enhver form for kunstneriske udtryk
    •    styrkelsen af tværkulturelle kompetencer og interkulturel dialog ved at udvikle færdigheder, der hører til nøglekompetencerne for livslang uddannelse, som f.eks. kulturel bevidsthed og udtryksevne og evne til at udtrykke sig på fremmedsprog.

Fremme af kreativiteten som led i Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse
Kultursektoren bidrager til at skabe dynamik i den europæiske økonomi og til at forbedre EU's konkurrenceevne. For eksempel beskæftiger kultursektoren næsten fem millioner mennesker i EU. Kommissionen foreslår i denne sammenhæng at opstille følgende mål:
    •    fremme af kreativiteten inden for uddannelse og integrering af denne dimension i de livslange uddannelsestiltag
    •    styrkelse af kultursektorens organisatoriske færdigheder ved at fokusere på iværksætterkultur og undervisning i forvaltning (innovative finansieringskilder, inddragelse af den europæiske dimension i kommercielle aktiviteter osv.)
    •    udvikling af effektive partnerskaber mellem kultursektoren og andre sektorer (ikt, forskning, turisme, arbejdsmarkedets parter osv.) med henblik på at øge virkningerne af kulturinvesteringerne.

Kulturen som et afgørende element i EU's eksterne forbindelser
I tråd med Unesco-konventionen om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed, som EU og de fleste af dens lande har ratificeret, foreslår den nye kulturdagsorden at styrke den kulturelle dimension som afgørende element i EU's forbindelser med tredjelande. Dette mål ledsages af flere forskellige foranstaltninger med henblik på:
    •    at fortsætte en politisk dialog på kulturområdet og fremme kulturudveksling mellem EU og ikke-EU-lande
    •    at fremme adgangen til verdensmarkederne for kulturgoder og -tjenester fra udviklingslande via aftaler om fortrinsbehandling eller handelsrelaterede bistandsforanstaltninger
    •    at tilvejebringe finansiel og teknisk bistand (bevarelse af kulturarven, støtte til kulturelle aktiviteter over hele verden) ved at trække på eksterne forbindelser
    •    at tage højde for den lokale kultur i alle projekter, som EU finansierer
    •    at styrke EU's deltagelse i internationale organisationers arbejde på det kulturelle område og i FN's "Alliance of Civilisations"-initiativ.

Arbejdsmetoder
Kommissionen ønsker at forfølge sine mål gennem en struktureret dialog med kultursektoren, fra den enkelte udøvende eller skabende kunstner til kultursektoren selv. I denne hensigt lægger Kommissionen særlig vægt på:
    •    at identificere samtlige aktører i kultursektoren
    •    at tilrettelægge et "kulturforum", der samler alle disse aktører
    •    at aktørerne i kultursektoren får mulighed for at give deres mening til kende på europæisk plan
    •    at udbygge en dialog med arbejdsmarkedets parter i kultursektoren
    •    at tilføre de offentlige debatter i Europa en kulturel dimension, bl.a. ved hjælp af Kommissionens faste repræsentationer.
Den nye kulturstrategi såvel som alle de foreslåede foranstaltninger bygger på et tættere samarbejde mellem EU og dens lande gennem den åbne koordinationsmetode. Det er ligeledes hensigten med strategien at udvikle en struktureret dialog med kultursektoren.
Den nye europæiske kulturdagsorden suppleres med andre aktioner med tilknytning til kultursektoren, som f.eks. det europæiske år for interkulturel dialog 2008.

Kontekst
EU har allerede gennemført flere aktioner på kulturområdet som f.eks. programmerne ”Kultur”, Europa for Borgerne og MEDIA.

TILHØRENDE DOKUMENTER
Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om gennemførelsen af den europæiske kulturdagsorden [KOM(2010) 390 endelig udg. – Ikke offentliggjort i EU-Tidende]. ?I nærværende rapport gennemgås de fremskridt, der er sket på europæisk og nationalt niveau i retning af den europæiske kulturdagsordens mål, samt de første erfaringer med de nye arbejdsmetoder.?Promoveringen af den kulturelle mangfoldighed og den tværkulturelle dialog har omfattet diverse emner og aktioner, for eksempel:
    •    det europæiske år for interkulturel dialog (2008), som igangsatte nye nationale politikker og strukturer og en politisk aftale på EU-niveau
    •    Kommissionens meddelelse i 2008 om flersprogethed, som sigter mod at gøre sproglig mangfoldighed til et aktiv
    •    kulturadgang via digitalisering, til hvilket formål Europeana blev iværksat i 2008, samt via et forslag om en europæisk kulturarvs-etiket.
Flere tiltag blev gjort for at fremme kultur som en katalysator for kreativitet, for eksempel:
    •    det europæiske år for kreativitet og innovation (2009), som så på, hvordan kultur kan generere økonomisk og social innovation
    •    undersøgelser af, hvordan kultur påvirker kreativitet, af iværksættertrang i kulturelle og kreative foretagender og af kulturens bidrag til lokal og regional udvikling
    •    2010-grønbogen om frigørelse af potentialet i kulturelle og kreative foretagender.
Promoveringen af kultur i forbindelse med EU’s eksterne relationer har fået øget fremdrift efter vedtagelsen af dagsordenen, blandt andet ved:
    •    en ny Euromed-strategi, som er under udarbejdelse
    •    betydelige tiltag for at genoprette kulturarv i EU-kandidatlande, blandt andet via civilsamfundsfaciliteten i instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA)
    •    et kulturprogram for det østlige partnerskab, som skal påbegyndes i 2010
    •    en proces, som blev påbegyndt i 2009, for at styrke kulturens rolle i udviklingspolitikker
    •    MEDIA Mundus-programmet (2011-13), som efterfølger det forberedende tiltag MEDIA International.

De første erfaringer med den åbne koordinationsmetode viser, at den generelt er et effektivt værktøj til samarbejde på kulturområdet. Den har imidlertid ikke været i brug længe nok til, at man kan drage dyberegående konklusioner. I fremtiden må samarbejdet forstærkes med tilpassede arbejdsmetoder. Den strukturerede dialog på kulturområdet foregår via temaplatforme i europæiske sammenslutninger og det europæiske kulturforum. Temaplatformene har navnlig været gavnlige til at forstærke dialogen inden for området. Ikke desto mindre skal der gøres en større indsats for at opnå en mere fokuseret dialog med borgersamfundet i fremtiden.

DOKUMENT: Resumeer af EU-lovgivningen

[KOM(2007) 242 endelig – ikke offentliggjort i EUT]. 10. maj 2007.
europa.eu/legislation_summaries/culture/l29019_da.htm_____________________________________

 

Europa-Rådets resolution af 16. november 2007 om en europæisk kulturdagsorden

EU-Tidende nr. C 287 af 29/11/2007 s. 0001 - 0004

 

(2007/C 287/01)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

1) som minder om de mål, der er tillagt Det Europæiske Fællesskab, især ved traktatens artikel 151,

2) som henviser til bestemmelserne i UNESCO's konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed,

3) som henviser til Kommissionens meddelelse af 10. maj 2007 om en europæisk kulturdagsorden i en stadig mere globaliseret verden [1],

4) som minder om sine konklusioner af 24. maj 2007 om bidrag fra den kulturelle og den kreative sektor til at virkeliggøre Lissabon-målene [2],

5) som tager hensyn til erfaringerne fra planlægningen og gennemførelsen af Rådets arbejdsplaner for 2002-2004 og 2005-2007 [3],

6) som tager hensyn til resultaterne af det første kulturforum for Europa, der blev holdt i Lissabon den 26.- 27. september 2007,

7) som er overbevist om, at kulturen og dens specificitet, herunder flersprogethed, er nøgleelementer i den europæiske integrationsproces, der bygger på fælles værdier og en fælles arv, og som anerkender, respekterer og fremmer den kulturelle mangfoldighed og kulturens tværgående rolle,

8) som understreger, at kultur og kreativitet er vigtige drivkræfter for personlig udvikling, social samhørighed, økonomisk vækst, jobskabelse, innovation og konkurrenceevne,

9) som er enigt i, at kulturens rolle bør anerkendes bedre i Lissabon-dagsordenen i den nye cyklus, som den går ind i i 2008,

10) som mener, at kultur bør spille en vigtig rolle i EU's eksterne forbindelser som et middel til at forbedre det internationale samarbejde,

11) som understreger den stærke forbindelse mellem kultur og udvikling, som hilser en mere proaktiv rolle for medlemsstaterne og Det Europæiske Fællesskab i forbindelse med deres respektive eksterne bistand velkommen med henblik på at fremme skabelsen af en dynamisk kultursektor i udviklingslandene, og som noterer sig Kommissionens forslag om at forbedre tilvejebringelsen og diversificeringen af finansiering til fordel for øget adgang for lokalbefolkninger til kultur, og for kulturgoder fra disse lande til europæiske markeder,

12) som understreger betydningen af at uddybe den tværkulturelle dialog på internationalt plan, herunder med lande i en skrøbelig situation, og af at inddrage ikke-statslige aktører for at fremme større viden og forståelse,

DEN EUROPÆISKE KULTURDAGSORDEN

1. HILSER MED TILFREDSHED Kommissionens forslag om at fastlægge en europæisk kulturdagsorden, der ses som et vigtigt skridt i retning af yderligere at udvikle samarbejdet på det kulturelle område og øge sammenhængen og synligheden i den europæiske indsats på dette område, idet kulturens tværgående rolle samtidig styrkes;

Strategiske mål


2. TILSLUTTER SIG de tre strategiske mål, der er fastsat i Kommissionens meddelelse med henblik på at forme den fælles europæiske kulturdagsorden, nemlig:

a. fremme af den kulturelle mangfoldighed og den tværkulturelle dialog

b. fremme af kulturen som katalysator for kreativitet som led i Lissabon-strategien for vækst, beskæftigelse, innovation og konkurrenceevne

c. fremme af kulturen som et afgørende element i EU's eksterne forbindelser;

Specifikke mål


3. ER ENIGT I, at disse tre strategiske mål skal specificeres således:


A. MED HENSYN TIL FREMME AF DEN KULTURELLE MANGFOLDIGHED OG DEN TVÆRKULTURELLE DIALOG:

- fremme af mobilitet for kunstnere og andre kulturarbejdere

- fremme af kulturarven, f.eks. ved at lette mobilitet for samlinger og fremme digitaliseringsprocessen med henblik på at forbedre offentlighedens adgang til forskellige former for kulturelle og sproglige udtryksformer

- fremme af den tværkulturelle dialog som en bæredygtig proces, der bidrager til europæisk identitet, borgerskab og social samhørighed, herunder ved at udvikle borgernes tværkulturelle kompetencer


B. MED HENSYN TIL FREMME AF KULTUREN SOM KATALYSATOR FOR KREATIVITET:

- fremme af bedre udnyttelse af synergier mellem kultur og uddannelse, især ved at fremme kunstuddannelser og aktiv deltagelse i kulturelle aktiviteter med henblik på at udvikle kreativitet og innovation

- fremme adgangen til uddannelse i management, erhvervs- og iværksætterkultur, der er særlig udarbejdet for professionelle på kulturområdet og det kreative område

- fremme af et gunstigt klima for udvikling af kulturindustrien og den kreative industri, herunder den audiovisuelle sektor, og dermed maksimering af deres potentiale, især SMV'ernes potentiale, f.eks. ved at gøre bedre brug af eksisterende programmer og initiativer og ved at fremme kreative partnerskaber mellem den kulturelle sektor og andre sektorer, herunder i forbindelse med lokal og regional udvikling


C. MED HENSYN TIL KULTUR SOM ET AFGØRENDE ELEMENT I DE INTERNATIONALE FORBINDELSER:

- fremme af kulturens rolle i EU's eksterne forbindelser og udviklingspolitik

- fremme af UNESCO's konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed og bidrag til dens gennemførelse på internationalt plan

- fremme af den tværkulturelle dialog og interaktionen mellem civilsamfundene i EU's medlemsstater og i tredjelande

- fremme af yderligere samarbejde mellem EU's medlemsstaters kulturelle institutioner, herunder kulturinstitutter, i tredjelande og med tilsvarende institutioner i disse lande;


Subsidiaritet og fleksibilitet

4. UNDERSTREGER, at en indsats i henhold til disse mål bør have en reel europæisk merværdi og foregå i fuld respekt for nærhedsprincippet, og at disse fælles retningslinjer på EU-plan ikke udelukker, at medlemsstaterne fastlægger og gennemfører deres egne nationale politiske mål;

5. UNDERSTREGER, at disse mål bør betragtes som en fleksibel ramme som vejledning for den fremtidige indsats på kulturområdet;

ARBEJDSMETODER


Dialog med den kulturelle sektor

6. ER ENIGT OM, at en fortsat og fleksibel dialog på flere niveauer med de kulturelle aktører og i samråd med sektoren på alle planer (lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan) er afgørende for både udvikling og gennemførelse af en europæisk kulturdagsorden;

7. HILSER Kommissionens planer VELKOMMEN om at finde repræsentative dialogpartnere fra sektoren og foretage en kortlægning af sektoren for at oprette kommunikationskanaler og strukturere dialogen med aktørerne;

8. ER under hensyn til den positive virkning af det første kulturforum i Lissabon den 26.- 27. september 2007 ENIGT OM, at interaktion med og inden for civilsamfundene på både nationalt og europæisk plan er et afgørende element i forbindelse med at samle aktørernes synspunkter i forbindelse med den regelmæssige rapportering;

Den åbne koordinationsmetode

9. MENER, at den nye tilgang, som Kommissionen foreslår til samarbejde på kulturområdet, nemlig at anvende den åbne koordinationsmetode på en specifikt tilpasset måde og under hensyn til sektorens specificitet, vil udgøre en fleksibel og ikke-bindende ramme for strukturering af samarbejdet omkring de strategiske mål for den europæiske kulturdagsorden og fremme af udveksling af bedste praksis;

10. BESLUTTER,

a) at den åbne koordinationsmetode skal anvendes med en fleksibel tilgang, der er egnet til kulturområdet, idet medlemsstaternes kompetencer respekteres fuldt ud, herunder deres regionale og lokale myndigheders beføjelser i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Medlemsstaternes deltagelse i de pågældende aktioner og procedurer skal være frivillig

b) at der under gennemførelsen af den åbne koordinationsmetode vil blive lagt særlig vægt på behovet for at minimere den finansielle og administrative byrde for de forskellige aktører i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet som fastsat i EF-traktaten [4]

c) at målene for den europæiske kulturagenda skal gennemføres gennem treårige arbejdsplaner, der omfatter et begrænset antal prioriterede aktioner, som Rådet fastlægger som egnede i forbindelse med den åbne koordinationsmetode i den tilsvarende periode. På basis af disse prioriterede områder vil Kommissionen foreslå særlige aktioner for arbejdsplanerne, som vil blive drøftet, suppleret, ajourført og i givet fald godkendt af Ministerrådet

d) at Rådet i samarbejde med Kommissionen skal spille en central rolle ved at sikre kontinuitet og opfølgning af de prioriterede aktionsområder og opretholde momentum i processen

e) at Kommissionen efter at have hørt det kompetente rådsorgan [Kulturudvalget] skal udarbejde en fremskridtsrapport, der skal forelægges Rådet på grundlag af bl.a. de oplysninger, som medlemsstaterne har givet frivilligt i henhold til principperne i punkt 10, litra a) og b), ovenfor

f) at for at øge den generelle bevidsthed om og synligheden af det kulturelle samarbejde på europæisk plan skal kulturaktørerne og den brede offentlighed informeres om målene og de prioriterede aktioner i arbejdsplanen;

11. ER i overensstemmelse med punkt 10, litra c), ENIGT OM, at arbejdsplanen for 2008-2010 vil være koncentreret om de prioriterede indsatsområder, der er fastsat i bilaget

12. Rådet kan i samarbejde med Kommissionen tage anvendelsen af den åbne koordinationsmetode på kulturområdet op til fornyet overvejelse i lyset af de fremskridt, der er sket, og under hensyn til den rapportering og evaluering, der er nævnt i litra e) ovenfor;

13. Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget vil blive holdt underrettet om gennemførelsen af arbejdsplanerne;

Horisontale aspekter

14. OPFORDRER Kommissionen til at fortsætte sit arbejde med kulturstatistikker for så vidt angår definitioner og metoder med henblik på at opnå sammenlignelighed mellem de statistiske data til støtte for evidensbaseret politikudforming og evidensbaserede aktioner;

15. HILSER MED TILFREDSHED Kommissionens nedsættelse af en tværgående gruppe for bedre at sikre, at Fællesskabet tager hensyn til de kulturelle aspekter i sin indsats i henhold til andre bestemmelser i traktaten som fastsat i artikel 151, stk. 4, i EF-traktaten;

16. ANBEFALER, at grænsefladen mellem kulturelle aspekter og andre fællesskabspolitikker styrkes gennem samordning mellem Rådets relevante sammensætninger vedrørende spørgsmål, der har indvirkning på kulturen, og gennem indførelse af en effektiv og sammenhængende mekanisme for regelmæssig rapportering om og opfølgning af kulturelle aspekter i henhold til andre bestemmelser i traktaten;

17. OPFORDRER Det Europæiske Råd til at godkende disse konklusioner, der udgør en ramme for en europæisk kulturdagsorden.

[1] Dok. 9496/07 og det ledsagende arbejdsdokument med en oversigt over Fællesskabets aktioner på kulturområdet (dok. 9496/07 ADD 1).

[2] Dok. 9021/07.

[3] EFT C 162 af 6.7.2002 og dok. 13839/04.

[4] Artikel 5 som fortolket ved protokol nr. 30 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, punkt 9.

--------------------------------------------------

20071116

BILAG

PRIORITEREDE AKTIONSOMRÅDER FOR PERIODEN 2008-2010

I overensstemmelse med punkt 10, litra c), og punkt 11 ovenfor gennemføres der følgende prioriterede aktioner i forbindelse med de strategiske mål for den europæiske kulturdagsorden:

- forbedring af betingelserne for kunstneres og andre kulturarbejderes mobilitet

- fremme af adgangen til kultur, navnlig ved styrkelse af kulturarven, flersprogethed, digitalisering, kulturturisme, synergi med uddannelse, navnlig kunstuddannelser og større mobilitet for samlinger

- udvikling af data, statistikker og metoder i kultursektoren og forbedring af disses sammenlignelighed

- maksimering af kulturindustriens og den kreative industriers potentiale, især SMV'ernes

- fremme og gennemførelse af UNESCO's konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed.

-------------------------------------------------- 


Side: 1 | 2