Fredag den 21. november 2014

Kulturel mangfoldighed i dansk kulturliv

Center for Kunst & Interkultur (CKI) er et nationalt videns-, kompetence- og formidlingscenter for interkultur og kulturel mangfoldighed. [In English]

 

Centret arbejder med udvikling af et kulturelt mangfoldigt kulturliv, både på nationalt plan og i forhold til hvordan dansk kunst præsenteres i udlandet.

 

Centret formidler viden og erfaringer mellem landets kunstnere og kunstinstitutioner med det formål at udvikle og styrke de interkulturelle kompetencer i kunst- og kulturlivet.

 

Centrets medarbejdere og konsulenter udfører opgaver og screeninger, samt forestår udviklings- og kompetenceudviklingsprogrammer, publikums- og organisationsudvikling, læringsprocesser, seminarer og konferencer, med mere, og opbygger sideløbende hvad der i dag er Danmarks største og vigtigste portal og nyhedstjeneste om kunst og interkultur.

 

Centret henvender sig såvel offentlige som private aktører og interessenter i kulturlivet og er uafhængigt af politiske og økonomiske interesser.

Værdigrundlag

Centrets værdigrundlag er baseret på UNESCOs konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed.

 

I konventionens artikel 4 stk. 8 står der blandt andet, at "interkulturalitet" forstås som "det forhold, at der findes og foregår et ligeværdigt samspil mellem forskellige kulturer, og at der er mulighed for at skabe fælles kulturelle udtryk gennem dialog og gensidig respekt."

 

Centret arbejder for en styrkelse af det kreative potentiale, der ligger i kulturmødet og den kunstneriske og kulturelle hybridisering, dette medfører.

Mission

• At skabe en national platform for udvikling af et mangfoldigt kunst- og kulturliv gennem netværk, erfaringsudveksling, undervisning og samarbejde.


• At udvikle interkulturelle kompetencer i kunst- og kulturlivet.


• At styrke kendskab til og gensidig respekt for forskellige kulturer og kunstneriske udtryk gennem dialog og udveksling.


• At bidrage til, at Danmark spiller en væsentlig rolle i forhold til kulturel mangfoldighed set i et nordisk og globalt perspektiv.

 

Formål

• At styrke adgangen til den danske kunstscene for professionelle kunstnere uanset kulturel baggrund og således bidrage til, at det danske kulturliv præges af en mangfoldighed af stemmer.


• At styrke mangfoldigheden i kulturinstitutionernes organisation på alle niveauer, herunder ledelse, administration samt ansættelses- og personalepolitik.


• At lette adgangen til kulturlivets tilbud gennem publikumsudvikling – det vil sige samspillet og relationerne mellem kulturaktører, program og publikum.


• At fremme dannelse af netværk, udveksling og vidensdeling mellem kunstnere, organisationer og institutioner.


• At bidrage til at erfaringer omkring kulturel mangfoldighed og interkulturalitet inkluderes i visioner, planlægning og strategier for byer, kommuner og regioner.


• At formidle viden om kunstnerisk og kulturel mangfoldighed og interkulturelle kompetencer til brug for kommuner, kulturinstitutioner og medier.


• At tage initiativ til erfaringsindsamling, analyser og udvikling af metoder inden for ovennævnte felter.


Kort sagt: CKI arbejder for at øge interkulturelle kompetencer og kulturel mangfoldighed i dansk kulturliv.

 

 

Konkrete mål

Hovedmålet for Center for Kunst & Interkultur er at være det centrale omdrejningspunkt for udvikling af et kulturelt mangfoldigt kulturliv – både på nationalt plan og i forhold til hvordan dansk kultur præsenteres i udlandet.

 

For at opnå dette mål koncentrer centret sit arbejde om en række delmål:  

 

• CKI agerer i et kulturelt aktivt miljø. Centret er både arbejdsplads og mødested for medarbejdere, projekttilknyttede og brugere i øvrigt.

 

• Centret arrangerer møder mellem netværk af kunstnere, forskere, projekter og formidlere, der danner kernen i centrets arbejde.

 

• Centret arrangerer årskonferencer og kunstmesser, som skaber vidensdeling, debat og synliggørelse af centrets formål.

 

• Centret driver en ambitiøs hjemmeside og portal om kunst og interkultur, www.cki.dk, med tilhørende nyhedsbrev, blogs og relevante profiler på sociale medier som Facebook og Twitter.

 

• Centret driver Kunstnernetværket bazART med  hjemmesiden www.cki.dk/kunst / www.bazart.dk som omdrejningspunkt

 

• Centret har en opsøgende-kritisk markedsføringsstrategi, der er dagsordensættende og debatskabende.

 

I 2010-2011 arbejdede centrets bestyrelse intensivt for at sikre og videreudvikle grundlaget for centrets organisatoriske ramme. Dette lykkedes desværre ikke. Som konsekvens heraf besluttede bestyrelsen på et møde den 9. august 2011 at overdrage ledelsen af CKI til centrets formand og centerleder, henholdsvis Niels Righolt og Mik Aidt.

 

Centrets målsætning om i 2011 at tilvejebringe driftsfinansiering til at “få ansat minimum to fuldtidsansatte og tilknyttet mindst fire konsulenter“, som kan servicere centrets kunder – kunstnere, kommuner/regioner/staten, kulturinstitutioner og enkeltpersoner – har således indtil videre måttet udskydes på ubestemt tid.

 

Det samme er centrets målsætning om at iværksætte en konkret undersøgelse af konkrete behov hos kommuner og kulturinstitutioner for interkulturel kompetenceudvikling, projektudvikling og partnersøgning. Til gengæld vil CKI i 2011-2012 fortsætte sit arbejde med at undersøge muligheder og behov for at skabe et kulturaktør-netværk og -samarbejde omkring publikumsudvikling.

 

CKI fortsætter også i 2011-2012 sit opsøgende arbejde med at fundraise og skabe et økonomisk fundament for driften af CKI — eller et nyt videnscenter eller organ, som ligner CKI.

 

 

Projekter

I 2008-2010 har CKI støttet en række kunstprojekter, udgivet to inspirationsbøger, arrangeret tre årskonferencer, en lang række seminarer og møder og en række udadvendte rådgivningsprojekter. Mere om disse projekter kan læses under punktet Historik.


Projekter i 2011-2013

Center for Kunst & Interkultur har valgt at fokusere på inddragelse og inklusion under fire hovedoverskrifter i denne periode:  

 

Lancering af charter for kulturel mangfoldighed

Center for Kunst & Interkultur arbejder på at lancere et nyt charter og et 'svanemærke' til det danske kulturliv for at øge bevidstheden og kompetencerne omkring kulturel mangfoldighed. Ideen er at give billetkøbende kulturforbrugere og kulturaktører mulighed for med deres valg at vise, hvilken vej de ønsker, udviklingen skal gå. Charteret kan ses som et operationelt skub i retning af implementeringen af UNESCOs konvention om kulturel mangfoldighed, som Danmark ratificerede i 2006. Læs mere...

 

Publikumsagentur

Under arbejdstitlen Audiences Denmark arbejder CKI på at skabe rammer for og finansiering af et professionelt agentur for publikumsudvikling. Danmark bør som en række andre europæiske lande og metropoler have et nationalt publikumsagentur. Det skal servicere landets kultur- og kunstinstitutioner med viden og projekter, der kan stimulere, inddrage og engagere forskellige publikumsgrupper og skabe nytænkende initiativer. Visionen er at agenturet skal fremme innovation i kulturtilbuddene og meget gerne også kombineres med initiativer, der skaber samarbejder og ‘publikumsudveksling’ på tværs af landet og af Øresundsregionen for herigennem skabe økonomisk bæredygtighed og vækst i kultursektoren.
Ideen til projektet udspringer af et europæisk samarbejde, som projektets initiativtagerne er en central aktør i, Audiences Europe Network – et netværk af ekspert-agenturer specialiseret inden for publikumsudvikling i England, Holland, Belgien, Norge, Spanien og Italien, samt i Danmark. Læs mere på audiences.dk... og på 
cko.dk

 

Intercultural City

Hvordan udløser en by bedst sit interkulturelle potentiale? CKI følger udviklingen af Intercultural Cities netværket på tætteste hånd, i og med at centrets konsulent Anne Boukris er udpeget som en del af den ekspertgruppe, der rådgiver byerne i det europæiske netværk. Projektet støttes af Europa-Rådet og drives af organisationen Eurocities, som Københavns Overborgmester Frank Jensen er formand for i 2011. CKI arbejder på at igangsætte et nationalt forum af større og mindre danske byer, som arbejder med området, herunder eksempelvis Aarhus, Sønderborg, Odense og Helsingør. Læs mere...

 

CKIs årskonference nr 5

Fokus på den næste CKI-konference er temaet ‘Danmark og den kulturelle mangfoldighed’ – set i forhold til Kulturministeriets indsats eller mangel på samme på dette område. Læs mere...

 

Nye horisonter

Center for Kunst & Interkultur fokuserer i den kommende tid mere intensivt på en udvidelse af centerets virkefelt. Et godt netværk og en tæt vidensudveksling med partnere i udlandet har på kun tre år placeret CKIs ledelse som en af Europas førende ‘tænketanke’ for området, som ofte inviteres til internationale konferencer for at udbrede kendskabet til CKIs ‘landvindinger’ og strategier. Men alt materiale fra CKI, inklusiv hjemmesiden, eksisterer indtil nu kun på dansk.

Vi mener, at der vil være store gevinster at hente ved at gøre det muligt, at al den allerede etablerede opsamling af såvel den praktiske erfaring som forskningsmæssig viden, udviklingen af visioner og formidlingen af alt dette, som i øjeblikket kun findes på dansk, kan komme ud over de danske landegrænser på andre sprog end dansk. Derfor søger vi i øjeblikket om støtte til en sådan geografisk udvidelse af centrets virke, blandt andet fra EU.

 

CKIs europæiske samarbejdspartnere

Som medlem af Platform for Intercultural Europe (PIE) i Bruxelles og med en plads i bestyrelsen for denne platform har CKI en central placering i forhold til civilsamfundets dialog med de europæiske organer, ikke mindst Europa-Kommissionen, som i en seks-års periode benytter platformen som høringspart på uddannelses- og kulturområdet.

I dette regi arbejder CKI tæt sammen med organisationer som blandt andre:

• CAE, Culture Action Europe, Bruxelles - Europas største paraplyorganisation for kulturelle aktører

• ECF, The European Culture Foundation, Amsterdam - Fonden arbejder målrettet på at fremme et inkluderende og kulturelt mangfoldigt Europa

• ENAR, European Network Against Racism, Bruxelles - Europas største og mest indflydelsesrige antiracisme organisation

• ICLS, The Intercultural Communication and Leadership School, Rom - Et europæisk uddannelses- og kompetenceprogram for offentligt ansatte (myndigheder o.lign.)

• European Foundation Society and Education, Madrid - en af Europas ledende research og formidlingsplatforme omkring flerkulturel læring

• IG Kultur Österreich, Wien - en østrigsk pioner inden for kulturmødestudier og -projekter

• Intercult, Stockholm - et svensk kompetence- og produktionscenter

• TrAP, Transnational Arts Production, Oslo - en norsk pendent til Intercult

• TEH, Trans Europe Halles, Lund - de europæiske spillesteders paraplyorganisation

 

I nordisk regi var CKI med til at grundlægge Nordisk Forum for Interkultur sammen med Intercult, TrAP og Københavns Internationale Teater. Et løst formet netværk som med støtte fra Nordisk Kulturfond, Nordisk Ministerråd og KulturKontakt Nord har gennemført scanninger og screeninger af det interkulturelle Norden, herunder produceret konferencer, rapporter og seminarer. Senest Det Interkulturelle Norden sammen med Nordisk Ministerråd på Lysebu i Oslo den 15.–16. maj 2012.

 

• CKI sidder med som høringsinstans i Council of Europes Intercultural Cities Network (ICC), hvis næste konference finder sted i København i slutningen af juni 2012.

 

• Som en af initiativtagerne til etableringen af Audiences Europe Network (AEN), der støttes af EUs Grundtvig-fond, har CKI et udbredt samarbejde med en lang række aktører over hele Europa, som arbejder på at fremme demokratiseringen af og tilgængeligheden til kultursektoren.

 

• CKI har en i europæisk sammenhæng stor og unik ekspertise på området, leverer konsulentbistand, har afholdt fem store konferencer med millionbudget (hver med et deltagerantal på cirka 250), en lang række seminarer, med mere. CKI arrangerede eksempelvis den 7. og 8. juni 2012 den store afsluttende kulturkonference Next Stop i forbindelse med det danske formandsskab for EU i samarbejde med DSI Swinging Europe, Kulturministeriet, Region Midt, Herning Kommune og mange flere.

 

• CKI har i flere år arbejdet tæt sammen med en række nordiske og europæiske aktører omkring såvel 'capacity building' i forhold til kulturel mangfoldighed på kulturområdet som egentlige policy og rådgivningsindsatser vendt mod de politiske beslutningstagere både i Danmark som i EU-regi.

 

• CKI faciliterede et seminar i Bruxelles den 5. og 6. juni 2012.

 

Blandt CKIs nære internationale partnere kan nævnes:

• Mångkulturelt Centrum i Botkyrka, Stockholm, Sverige,

• European Council of Artists (ECA),

• European Museum Forum,

• EUNIC,

• European Network of Cultural Centres,

• European Music Council

 

Strategi

Centrets strategi er gennem sine projekter at skabe synlighed i kulturlivet omkring det udbud af viden, som centret formidler og tilbyder, og omkring kulturel kompetenceudvikling og mangfoldighedsaspekter.

Strategien er igennem formidlingstiltag såsom artikler, interviews og videoer på hjemmesiden, nyhedsbrev, netværksmøder, seminarer og konferencer, offentlige debatfora, kurser og undervisningsprogrammer at få sat en ny bevidsthed om kulturel mangfoldighed på dagsordenen på alle niveauer i Danmarks kulturliv, og her især med fokus på den offentligt finansierede del af kulturlivet.

CKI fokuserer i første række på at opnå opmærsomhed og interesse fra beslutningstagere og ledere i kulturlivet.

Læs iøvrigt om centrets planer for 2011 her.

 

Tidsplan

2012

'Danmark og den kulturelle mangfoldighed' – Årskonference 4 og kunstmesse i februar.

 

2011

'Kunsten at skifte scene' – Årskonference 3 i Filmhuset i januar.

Januar: Center for Kunst & Interkultur etableres som uafhængig medlems- og projektfinansieret organisation.

April: Charter for kulturel mangfoldighed lanceres.

Efteråret: Publikumsagentur etableres.

 

2010

'Kunsten at inkludere' – Årskonference 2 i Skuespilhuset i januar.

Konsolidering: Fortsættelse af initiativerne, herunder produktion af bogudgivelse.

Nye rådgivningsaktiviter igangsættes, etablering af online rådgivnings- og konsulentkatalog, rejsende workshops på offentligt finansierede kulturinstitutioner, løbende formidling via hjemmeside og nyhedsbreve.

Seminar: 'Film og interkultur' i september i forbindelse med åbningen af Salaam Filmfestivalen.

 

2009

Centeret lanceres den 19. januar med konferencen ‘Next Practice’ på CBS.

Konsolidering: etablering af sekretariat på Nytorv i København, hjemmesiden cki.dk, produktion af bogudgivelse og andet informationsmateriale, formidling via seminarer.

Seminar: 'Vidensdage om kunst og interkultur' i maj. To dage på Københavns Bymuseum om sprogbrug, erfaringsopsamling, netværk og overblik over feltet.

Seminar: 'Musik og interkultur' i oktober. Heldagsseminar i Bella Center om musik, interkultur og kommunikation.

 

2008

Udarbejdelse af strategi, rammer, research, finansiering og formidling.

 

 

Finansiering

Center for Kunst & Interkultur blev organiseret som en erhvervsdrivende forening i januar 2011 med CVR-nummeret 33293240.

Information om centrets finansiering i 2011 kan læses her.

Center for Kunst & Interkultur var – under navnet Projekt Brændstof – finansieret af Kulturministeriet i årene 2009-2010. I projektperioden gennemførtes en række kunstprojekter, samtidig med at centrets videnskompetence konsolideredes.

 

Succeskriterier

• At minimum 50 procent af alle landets kulturinstitutioner, kommuner og statslige instanser i kulturlivet ved en rundspørge oplyser, at de opsøger eller har opsøgt CKI, når de ønsker viden om og metoder til at arbejde med kulturel mangfoldighed.

 

• At et netværk af minst 50 nationale og kommunale kulturinstitutioner hver især får formuleret en strategi, der inddrager visioner omkring, hvordan man på institutionen håndterer og målrettet arbejder med den kulturelle mangfoldighed – og som således kan være med til at realisere målet: En ny, stærk dansk kulturprofil på dette område. Det charter for kulturel mangfoldighed, som Center for Kunst & Interkultur lancerer i 2011, er et centralt værktøj til opnåelsen af dette kriterium.

 

• At staten på sigt påtager sig et hovedansvar med hensyn til centret drift.

  

 

Historik

Grundlaget for Center for Kunst & Interkultur var projektet Brændstof i Københavns Amt, der siden 1999 havde udviklet projekter, kompetencer, metoder og netværk samt synliggjort et bredt defineret område af kulturel mangfoldighed. 

 

Brændstof blev hovedfinansieret af Københavns Amt under kommunalfuldmagten og var derfor omfattet af den fire-årige overgangsperiode 2007-2010 i forbindelse med kommunalreformen, hvor amtet blev nedlagt.

 

2007-2010: Konsolidering af Brændstof-projektet

Albertslund Kommunes kulturforvaltning overtog projektet Brændstof fra januar 2007. Kommunen ønskede at anvende den fire-årige periode til at konsolidere det arbejde, der blev påbegyndt af Brændstof, herunder at etablere en selvejende institution, der forankredes i det storkøbenhavnske område, hvor der i forvejen er forankret interkulturelle aktiviteter, for hermed at sikre størst mulig synergi og udvikling. 

 

En styregruppe blev etableret i februar 2008, og styregruppen foreslog Brændstof afløst af en selvejende, national institution med overordnede og tværgående opgaver inden for indsamling, udvikling og formidling.

 

Styregruppen præsenterede i april 2008 en strategi, der skulle inddrage institutionen i såvel kommunalt, nationalt og tæt internationalt samarbejde på så højt niveau som muligt – både politisk, organisatorisk og praktisk.

 

Arbejdet med at gøre planerne til virkelighed begyndte, da Center for Kunst & Interkultur (CKI) blev lanceret ved en éndagskonference den 19. januar 2009.

 

 

Web statistik

I perioden fra CKI blev oprettet til 1. august 2010 havde hjemmesiden tæt ved 100.000 unikke besøgende (hvilket vil sige: læsning fra 100.000 forskellige computere). cki.dk havde i gennemsnit mellem 6.000 og 8.000 læsere om måneden i 2010.

 

Mest trafik i 2010 havde cki.dk i november 2010 med gennemsnitligt 263 unikke besøgende om dagen. På månedens travleste dag, den 12. november, var der 857 unikke besøgende, som sammenlagt klikkede sig ind og rundt på over 3.000 sider på sitet.

 

Niels Righolt, nr(a)cki.dk
Mob: +45 3167 2110

Anne Boukris, ab(a)cki.dk
Mob: +45 2623 4069

Thomas Henriksen,  th(a)cki.dk
Mob: +45 2880 0080
 

Marcelo Lerer, ml(a)cki.dk
Mob: +45 2211 4635
 

Peter Holten, ph(a)cki.dk
Mob: +45 2235 0502