Tirsdag den 17. marts 2015

Italiensk fagforbunds resolution om inklusion

Policy paper af: Italiens største fagforbund CGIL

6. juni 2010


Print

Her kan du læse et uddrag af en officiel og bindende erklæring, der blev vedtaget af CGIL - den Italienske Sammenslutning af Arbejdstagere - på en kongres den 29.-31. maj 2008. Erklæringen beskriver en række skridt, CGIL besluttede at tage tage med henblik på at øge tilstedeværelsen af indvandrere internt i forbundets organisationsstruktur.


 

RESOLUTION N° 15

 

“INDVANDRERE OG CGIL

For fagforeninger og for CGIL giver migrationsfænomenets skelsættende karakter en historisk mulighed for at gentænke sig selv. Fokus er ikke på at tildele indvandrere en bestemt andel af repræsentanter inden for organisationen, men at gå ind for tanken og påbegynde den faktiske virkeliggørelse af den i anerkendelse af multikulturalisme som et nyt paradigme, der vil omdefinere forbundets værdier, indhold og udformning af repræsentationskriterier.

 

Styregruppen er bevidst om den forskel, der er mellem CGILs politiske engagement i indvandrerspørgsmål og den nuværende tilstedeværelse af indvandrere i vores strukturer.

 

Derfor, før udløbet af den 16. kongres:

 

• med en koordinering af forbundssekretariater på forskellige niveauer vil de målsætninger, som man har tiltrådt sig med hensyn til forekomst af indvandrere i ledende stillinger, blive kontrolleret;

 

• vil en ekstraordinær indsats blive sat i værk for at øge tilstedeværelsen af indvandrere i ledende stillinger betydeligt;

 

• Hver forbund for arbejdstagere skal præsentere den nationale styringskomité for et projekt, der har til hensigt at skabe en passende repræsentation af indvandrere i forhold til det antal af medlemmer af forbundet, som er indvandrere;

 

• CGILs nationale forbund og regionale forbund bliver nødt til at iværksætte projekter med henblik på repræsentation af indvandrer-arbejdstagere på arbejdspladsen og i de ledende organer i de samme kategorier;

 

• Indvandrerafdelinger og Indvandrerudvalg bør nedsættes på alle niveauer.

 

 

For at sigte mod en fuldstændig inklusion af indvandrere i organisationen vil CGIL være nødt til at:

 

a) være opmærksom på mangfoldigheden af forskellige nationale identiteter;

 

b) understrege den centrale rolle, som uddannelse spiller;

 

c) styrke og udvide forpligtelsen til at fremme indvandrerarbejdstageres deltagelse i kurser, der finansieres gennem med fagforbundsmidler;

 

d) igangsætte uddannelse for alle delegerede og ledere om indvandrerlovgivning.”

 

 

 

 

Uddrag af CGILs konstitutionsprincipper

 

“Artikel 1 - Definition

 

Den Italienske Sammenslutning af Arbejdstagere (CGIL) er et forbund af fagforeninger af programmæssig karakter, forenet, sekulær, demokratisk, multietnisk, skabt af kvinder og mænd, som ønsker at fremme en fri sammenslutning af, forsvaret af og den kollektive solidaritet mellem ansatte eller arbejdstagere, ansatte i kooperativer og selvforvaltende virksomheder, arbejdsløse og de, som stadig søger deres første job, pensionister og ældre mennesker.

CGIL medlemskab er frivilligt.

Medlemskab indebærer fuld ligestilling af rettigheder og pligter i respekt for tilhør til etnisk gruppe, nationalitet, sprog, seksuel orientering, kønsidentitet, kultur og politiske baggrunde, forskellige faglige og sociale interesser, og for at være en troende eller ikke-troende.

Det indebærer også accept af principperne og bestemmelserne i disse statutter, som anerkender værdien af personlig frihed, civile, økonomiske, sociale, politiske og social retfærdighed som grundlæggende udgangspunkt og uundværligt for et demokratisk samfund.

CGIL er tilknyttet De Europæiske Fagforbunds Samarbejdsorganisation (European Trade Union Confederation, ETUC), hvis tilsvarende strukturer er tilknyttet forbund og fagforeninger.

CGIL er også tilknyttet Den Internationale Sammenslutning af Fagforbund (The International Trade Union Confederation, ITUC).

CGIL har hovedkontor i Rom.”

 

 

Læs mere om CGIL

 

 


Side: 1 | 2