Tirsdag den 17. marts 2015

Europa-Kommisionens interkulturelle flagskibsinitiativer

Policy paper af: Europa-Kommisionen

19. juli 2010


Print

En rapport til Europa-Parlamentet om gennemførelsen af den europæiske kulturdagsorden gør status over, hvordan det går med EUs kulturpolitiske målsætning om at fremme kulturel mangfoldighed og tværkulturel dialog i medlemslandene.


I rapporten, som Europa-Kommissionen fremlagde i juli 2010, skrives, at kultur kan komme til at spille en afgørende rolle i forhold EU-strategien 'Europa 2020', som kommissionen fremlagde i marts 2010 med sigte på at få Europa tilbage til en langsigtet vækst:

“Inden for denne ramme kan kultur spille en afgørende rolle, herunder flagskibsinitiativer såsom (...) nye kvalifikationer til nye job (interkulturelle kvalifikationer og tværgående færdigheder). Man bør også understrege kulturens rolle i den regionale og lokale udvikling i forbindelse med samhørighedspolitikken (kreative og interkulturelle byer og regioner).”

 

Her er et uddrag fra strategiens indledning:
 
“Kultur er et centralt punkt i det europæiske projekt og udgør grundlaget for EU's motto "forenet i mangfoldighed". Kombinationen af respekt for kulturel mangfoldighed og evnen til samarbejde på grundlag af fælles værdier har sikret den fred, velfærd og solidaritet, som EU nyder godt af. I dagens globaliserede verden kan kultur yde et enestående bidrag til en europæisk strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, der fremmer stabilitet, gensidig forståelse og globalt samarbejde.
 
Vedtagelsen af den europæiske kulturdagsorden i 2007 åbnede et nyt kapitel med samarbejde om kulturpolitikken på europæisk niveau. For første gang blev alle partnere – de europæiske institutioner, medlemsstaterne og civilsamfundet inden for kulturområdet – opfordret til i fællesskab at gøre en indsats for at gennemføre fast definerede fælles mål, som blev godkendt af Rådet:

• fremme af den kulturelle mangfoldighed og den tværkulturelle dialog
• fremme af kulturen som katalysator for kreativitet
• fremme af kulturen som et afgørende element i EU's eksterne forbindelser

(...) I nærværende rapport gennemgår man de fremskridt, der er sket på europæisk og nationalt niveau i retning af dagsordenens tre mål, og vurderer de første erfaringer med de nye arbejdsmetoder på grundlag af de nationale rapporter, som medlemsstaterne har fremlagt, arbejdet i grupperne vedrørende den åbne koordinationsmetode og platformene.” 

‘Fremskridt’
I forhold til ambitionen om “fremme af den kulturelle mangfoldighed og den tværkulturelle dialog” mener rapportens skribenter, at “der kan ses fremskridt inden for mange områder:”
  
Det nævnes, at “2008, det europæiske år for interkulturel dialog fokuserede både på oplysningsaktiviteter og på udvikling af en politikdebat om den interkulturelle dialog. Året resulterede i nye politikker og strukturer i en række medlemsstater, mens man på EU-niveau opnåede politisk enighed om behovet for at fremme interkulturelle kompetencer og om den interkulturelle dialogs rolle i de eksterne relationer. Platform for Intercultural Europe offentliggjorde og støtter fortsat ‘Regnbuedokumentet’ med anbefalinger fra civilsamfundet.”
  
Processen omkring EUs kulturdagsorden
For at gennemføre Europa-Kommissionens tre strategiske mål, blev det foreslået, at den Europæiske Dagsorden for Kultur indførte nye samarbejdsmetoder med forskellige interessenter, herunder en struktureret dialog med den kulturelle sektor.
 
Med udgangspunkt i det første europæiske Culture Forum, der fandt sted i Lissabon i september 2007, og efter et informationsmøde i Bruxelles, blev der inviteret til en offentlig høring, hvor kulturinstitutioner og kulturelle organisationer med en stærk europæisk dimension i deres aktiviteter og medlemskaber fik mulighed for at komme til orde og meddele, om de var interesseret i at deltage i to nye tematiske civilsamfunds platforme:
• Adgang til kultur og
• Kreative og kulturelle erhverv.
 
Disse to platforme skulle supplere Platform for Intercultural Europe, der blev oprettet forud for det Europæiske År for Interkulturel Dialog i 2008.
 
Platformene fungerede som kanal for kulturelle aktører til at bidrage med konkret input og politiske anbefalinger og på denne måde aktivt bidrage til gennemførelsen og videreudviklingen af Den Europæiske Kulturdagsorden. Hver platform udviklede et første sæt politiske anbefalinger, der blev forelagt en bredere kreds i kultursektoren under Cultures Forum i september 2009.
 
 
Europa-Kommisionen den 19. juli 2010:
‘Kommissionens Rapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om gennemførelsen af den europæiske kulturdagsorden’ [PDF]
 
 
Europa-Kommisionen den 4. august 2010:
‘Involving the cultural sector through a reinforced dialogue’
 
 
 


Side: 1 | 2