Tirsdag den 17. marts 2015

Sveriges Radios policy om at fremme kulturel mangfoldighed

Policy paper af: SR

6. juni 2009


Print

Sverige Radio skal "beskrive, undersøge og levendegøre det flerkulturelle Sverige i det almindelige programudbud", og der skal laves særlige programsatsninger om etnicitet og kulturel mangfoldighed. Desuden vil SR i sin ansættelsespolitik fremme den kulturelle mangfoldighed, skriver den svenske public service station i sit policy-paper om kulturel mangfoldighed.


I modsætning til Danmarks Radio har svenskerne længe har en officiel policy omkring, hvordan organisationen skal takle de udfordringer, der er fulgt med den øgede kulturelle mangfoldighed i befolkningen og leve op til sin public service forpligtelse om at nå alle borgere i Sverige - og ikke kun det mono-kulturelle flertal.

 

Sveriges Radio har blandt andet udgivet en otte-sidet folder, 'Mångfald på Sveriges Radio – Olikheter i samspel är en tillgång', som beskriver statsradiofoniens holdninger og tilgang til emnet. Her står blandt andet at man i sin ansættelsespolitik ønsker at fremme den kulturelle mangfoldighed i medarbejderstaben:

 

 

Människors lika värde

Sveriges Radio ska vara ett företag där olikheter i samspel är en tillgång. Alla medarbetare har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

 

Sveriges Radios program ska som helhet präglas av demokratins grundidéer och principen om alla människors lika värde. Vi ska till exempel ta ställning för fri åsiktsbildning och ta avstånd från eller bemöta uttalanden som strider mot dessa grundidéer. Att hävda principen om alla människors lika värde innebär bland annat att ta avstånd från rasism liksom all form av diskriminering.


Denna policy är ett stöd och ett redskap för att främja mångfaldsarbetet på Sveriges Radio, inom programutbudet och personalarbetet.

 

Public serviceuppdraget och mångfald

Sveriges Radio har ett uppdrag att i programverksamheten erbjuda ett utbud som speglar mångfalden i samhället. Sveriges Radios centrala ställning för med sig krav som bland annat innebär att vara ett föredöme när det gäller jämställdhet mellan könen och etnisk mångfald i programproduktionen. Sveriges Radio tar ställning när det gäller mångfald, den bild av samhället som förmedlas av vår produktion påverkas av hur långt vi själva hunnit med mångfaldsarbetet.

 

Mångfald i programverksamheten berikar utbudet, tar vara på resurser, ökar tolerans och motverkar fördomar. Sveriges Radios uppfattning är att mångfalden i samhället speglas bäst om de olika mångfaldsområdena naturligt ingår i alla typer av program.

 

Etnicitet, trosuppfattning och kulturell mångfald

Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Därför ska alla lyssnare kunna känna igen sig i utbudet. Det mångkulturella Sverige ska beskrivas, granskas och levandegöras i det ordinarie programutbudet – vilket inte utesluter enskilda programsatsningar om etnicitet och kulturell mångfald. Sveriges Radio låter medverkande med olika etnisk, religiös och kulturell bakgrund framträda som individer och inte i första hand som representant för den egna etniska eller kulturella gruppen. Mångfald innebär att experter och källor har olika etnisk och kulturell bakgrund. I den återkommande programutvärderingen ingår kvalitativ och kvantitativ uppföljning av hur etnisk och kulturell mångfald kommer till uttryck i programverksamheten.

 

Krav enligt lagen om diskriminering på grund av etnisk tillhörighet

Arbetsgivaren ska bedriva ett planmässigt arbete med tydliga och uppföljningsbara mål för att främja den etniska mångfalden på arbetsplatsen.

 

 

Sveriges Televisions policy
Policy for ethnic and cultural diversity within SVT – 2005 [PDF]

 


Side: 1 | 2