Tirsdag den 17. marts 2015

Inspirationsrapport til Staten: Kulturel mangfoldighed set i forhold til Kunstrådet

Rapport af: Statens Kunstråd

Januar 2007

Land: Danmark


Print

Trevor Davies har lavet en kortlægning af mangfoldighed for Statens Kunstråd. Kortlægningen afslørede, at der kun var 250 synligt aktive udenlandske kunstnere i Danmark. Potentialet er 5.000 kunstnere.


Trevor Davies skriver i indledningen til rapporten: “Denne rapport er ikke en videnskabelig analyse, men en foreløbig status, der skal fungere som en inspirationsrapport, der giver et overblik og fokuserer på de afgørende led, der skal satses på for at forbedre situationen."

 

I rapporten analyseres, hvad det betyder for dansk kulturliv, at kunstnere med indvandrerbaggrund kun i ringe udstrækning deltager i dette: "Der findes derfor behov for at formindske dette ressourcetab af kunstnerisk potentiale. Dette sker kun, hvis man agerer proaktivt og giver tilbud til tilflyttede kunstnere og gør dem i stand til at skabe sig en platform i Danmark inden for relativ kort tid. Går der for lang tid med at etablere sig, forsvinder der gradvist egenskaber og den personlige udvikling inden for ens fag går i stå."

(Side 25)

 

 

Rapportens anbefalinger

"Anbefalingerne er først og fremmest skrevet med Kunstrådet for øjet. Herudover stilles der forslag til Kulturministeriet, og en række supplerende forslag uden sigte på en formel modtager. Endelig skitseres en såkaldt ’vision’ om et fremtidigt Verdens Kulturhus.

Anbefalingerne til Kulturministeriet tager afsæt i Kulturministerens beslutning om at tilslutte sig og underskrive UNESCOs kulturkonvention om at beskytte og fremme kulturel mangfoldighed.

Anbefalingerne er ikke i prioriteret orden. De er alle tænkt som en del af en egentlig handlingsplan for de kommende 4 år dvs. 2007 – 2011 (det kommende råds mandatperiode). Hvis det er ønskeligt, vil der kunne udarbejdes en egentlig handlingsplan dog først efter drøftelserne med det nye Kunstråd, Kunststyrelsen og evt. Kulturministeriet.

Kunstrådet og dermed Kunststyrelsen har en nøglerolle i forhold til anbefalingerne.

Ikke alene i forhold til de forslag, der er møntet på dem, men også i forhold til forslag om samarbejde, om bl.a. netværk og om støtte til kunstnere med indvandrerbaggrund.

 

En positiv udvikling forudsætter erkendelsen af følgende:

- at der sker en holdningsændring i landet, og at man får øjnene op for de positive sider af kulturel mangfoldighed

- at man medtænker begrebet kulturel mangfoldighed i den gældende kulturpolitik på nationalt, regionalt og lokalt plan

- at man tænker integration på tværs af kunst, kultur og oplysning

- at der skabes bæredygtige netværk, partnerskaber og redskaber, som kan omsætte teori til praksis

- at kulturel mangfoldighed synliggøres og fremmes ud fra en nyskabende og kvalitetsbevidst horisont

- at man involverer og ikke blot servicerer kunstnere, kulturformidlere og arrangører med anden etnisk baggrund

- at man opbygger kompetencer og kapacitet, viden og interesse i de danske kulturinstitutioner

- at man sikrer flere tilgange og indgange til det eksisterende danske kulturliv for etniske minoriteter, og at dette kulturliv går i dialog med andre traditioner og normer

- at man redefinerer kvalitetsdefinitioner og retningslinier, så inkludering af andre kulturelle udgangspunkter muliggøres

- at der skabes kulturelle fora for dialog og debat, hvor aktuelle temaer og værdier kan konfronteres og udfordres

- at man skaber overblik over eksisterende tiltag, således at igangsættelsen af nye initiativer spiller konstruktivt sammen hermed, og overlapninger og gentagelser undgås

- at der sikres en løbende debat og dialog om temaet på alle niveauer i samfundet

- at man finder frem til nye former for kulturelle processer og organisationer/enheder der er i stand til at arbejde både tværkulturelt, tværfagligt og tværkunstnerisk og dermed skabe et nyt udgangspunkt og position inden for kulturområdet.

- at der er behov for kulturbaserede strategier på lokalt plan med kompetenceopbygning og netværksdannelser i kommuner, især i de større kommuner med mange ikke-etniske danskere, hvor der både er behov og interesse. Det er vigtigt, at der ageres i forhold til andre sektorer f.eks. uddannelse, sociale sektor mm."

(Side 82)

 

Rapporten anbefaler, at der etableres en selvstændig proaktiv administrativ enhed under Kunstrådet i Kunststyrelsen for at sikre udviklingen af arbejdet med kulturel mangfoldighed. Enheden foreslås bemandet med minst to fuldtidskonsulenter eller fire konsulenter på deltid, som har mulighed for at agere i forhold til både interne arbejdsgrupper og råd, strategivirksomhed samt informationsvirksomhed udadtil.

(Side 83)

 

Rapporten anbefaler desuden, "at man overvejer muligheden af at beslutte en minimumskvote svarende til f.eks. 5 % af støttemidlerne, der forsøges anvendt til projekter til fremme af kulturel mangfoldighed i en afgrænset periode (i første omgang 2007-2011) for at signalere, at der er tale om en reel satsning i forhold til kunstnere med anden etnisk baggrund.

Bevillingen forudsætter, at man kan sikre kvalificerede forslag."

(Side 84)

 

 

I et særligt afsnit med "Anbefalinger til Kulturministeriet" foreslår rapporten, at der indføres en række tiltag:

 

• Kulturministeriet sikrer, at princippet om kulturel mangfoldighed realiseres i form af ansættelse af personer, som er i besiddelse af erfaring, viden, interesse inden for området, og at personer med anden etnisk og kulturel baggrund bliver synlige i dets råd og nævn samt i de fordelingsinstanser, som er med til at skabe rammer og indhold inden for den offentligt støttede kultursektor.

• Kulturministeriet iværksætter et program i forhold til dets råd og nævn for at sikre kompetence og engagement i form af workshops og seminarer for rådsmedlemmer/ sekretariat.

• Kulturministeriet tager initiativ til at udarbejde en handlingsplan og idé katalog over konkrete tiltage der kunne anvendes af kulturinstitutioner, projekter og kommuner.

• Kulturministeriet indarbejder kravet om kulturel mangfoldighed efter ACE model i forhold til dens institutioner.

• Kulturministeriet indarbejder kulturel mangfoldighed i de kulturaftaler, der indgås med kommunerne for at sikre, at der på lokalt plan tages hensyn til at fremme initiativer, der inddrager kunstnere og skaber kreative miljøer blandt etniske grupper og fremmer projekter, der afspejler interkulturel aktivitet både internationalt og lokalt.

• Kulturministeriet overvejer muligheden af at anvende en del af de netop afsatte 24 mio.kr. (’Kultur i hele landet’-puljen).

• Kulturministeriet støtter en konsulentordning, som vil kunne fungere på landsplan i forhold til kommuner og andre, der ønsker vejledning og støtte i relation til arbejdet med kulturel mangfoldighed. Man kunne evt. samle denne funktion i den foreslåede enhed i Kunststyrelsen.

• Kulturministeriet tilslutter sig Year of European Intercultural Dialogue i 2008 og bruger anledning til at forstærke indsatsen på området. Første skridt hertil bør være udarbejdelsen af et egentligt forslag til rammerne for året, der bør tages kontakt til relevante partnere, herunder andre ministerier, kommunerne samt institutionerne.

Projektet har mulighed for at være banebrydende i forhold til en landsdækkende indsats."

(Side 85)

 

 

Det foreslås også, at man nedsætter en arbejdsgruppe for at undersøge muligheden for at skabe et Verdens Kulturhus i Danmark, at man laver en 'Fokus-begivenhed', der lancerer satsningen på kulturel mangfoldighed, støtter udvalgte projekter og fagspecifikke initiativer, fremmer kompetanceudvikling, og skaber et interkulturelt netværk.

 

 

 

Presseomtale af rapporten

Berlingske Tidende den 24. januar 2007: 

'Ny rapport: Staten bør give kulturstøtte til indvandrere'

"Mandag offentliggjorde Kunstrådet en ny rapport, hvor man opfordrede staten til at oprette en særlig støttepulje til fremme for kulturlivet blandt etniske minoriteter. En sådan strategi vil ligge fint i tråd med ratificeringen af UNESCO-konventionen."


Side: 1 | 2