Tirsdag den 17. marts 2015

Redegørelse fra arbejdsgruppen for kulturel kompleksitet og sameksistensRapport af: en arbejdsgruppe for Nordisk Råd

9. maj 2009

Land: Norden


Print

Nordisk Råd nedsatte en 'Arbejdsgruppe for kulturel kompleksitet og sameksistens', som i løbet af seks måneder i 2008 udarbejdede en række anbefalinger til Nordisk Ministerråd og som blev fremlagt for Nordens kulturministre i oktober 2008.
Arbejdsgruppen anbefalede de fem nordiske kulturministre, at det nordiske samarbejde set ud fra et demokratisk perspektiv skulle:

• benytte sig af UNESCOs konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed.

• anerkende mangfoldighed og kulturel kompleksitet som en væsentlig og uundværlig del af det nordiske samfund.

• sætte en ny standard i nordiske organisationer og institutioner hvor mangfoldigheden indgår naturligt i form af støtteordninger, rekruttering, information og anti-diskrimination.

• støtte muligheden for at oprette interkulturelle steder (festivaler, seminarer, workshops, centre), der i sin udformning og i sit indhold afspejler samfundets komplekse sammensætning.


Arbejdsgruppen anbefalede endvidere, at "ud fra et kulturpolitisk perspektiv bør det nordiske samarbejde:

• fastsætte en række kulturpolitiske målsætninger, som understreger accepten af den kulturelle mangfoldighed som en vital menneskelig ressource og understreger dens kreative potentiale.

• kontrollere og følge op på i hvor vid udstrækning sådanne overordnede kulturpolitiske målsætninger bliveer opfyldt blandt de vigtigste kulturelle institutioner på nationalt og nordisk plan.

• investere risikokapital i potentielle talenter i den kreative sektor, som arbejder med mangfoldighed som et grundlæggende koncept.

• gøre brug af den nordiske platform for udvikling af nye former for interkulturelle udvekslinger, herunder nye kulturelle udtryksformer.

• omforme den eksisterende kulturpolitik, sådan at de fleste af de vigtigste aktører i den kulturelle sektor inddrages med en klar tværkulturel orientering. Der er også behov for at indlede et internationalt kulturudvekslingsprogram, der understøtter interkulturelle projekter, der finder sted på internationalt og lokalt plan. Programmerne skal køre i mindst tre år og kontinuerligt registreres og evalueres.

• tilskynde og stimulere, at der gives øget støtte til den ikke-statslige kultursektors muligheder for at udveksle oplysninger og indgå samarbejder.


Fra et forsknings-og uddannelsesmæssigt perspektiv bør det nordiske samarbejde:

• undersøge mulighederne for oprettelsen af et nordisk interkulturelt observatorium, der sigter på at udvikle de politiske formuleringer, principper for interkulturel interaktion, mødesteder og øget tilgængelighed. Observatoriet bør arbejde i samarbejde med myndigheder, lokaliteter og kulturelle organisationer på regionalt, nationalt og nordisk plan.

• støtte udviklingen af en række relevante indikatorer til at måle udviklingen inden for området, og som er baseret i et interkulturel udgangspunkt.

• støtte udveksling af erfaringer mellem individer og netværk.

• fremme udviklingen af bredere deltagelse i videregående uddannelser ved at se på de barrierer, der eksisterer i dag, og hvordan de kan elimineres."Arbejdsgruppen slog til lyd for, at dette emne er en af nutidens helt store udfordringer – og at den derfor fortjener en kontinuerlig og tværgående behandling i det nordiske samarbejde. De anbefalede også Nordisk Ministerråd at nedsætte en arbejdsgruppe med ekspertise fra flere områder, der kan være ansvarlig for overvågningen af udviklingen, og understregede hvor vigtigt det er, at der bliver udviklet af en række indikatorer, som kan muliggøre et sådan arbejde.

Kulturministermøde i Helsinki


Den 29. oktober 2008 mødtes de nordiske kulturministre i Helsinki, hvor rapportens anbefalinger var på dagsordenen. Danmarks kulturminister Carina Christensen havde meldt afbud til dette møde, fremgår det af beslutningsreferatet fra det nordiske kulturministerrådsmøde, hvor der også blandt andet står:


"25/08 Svar på Nordisk Råds anbefaling 14/2006 om sameksistens og kulturel kompleksitet

Beslutning

• På grundlag af en mundtlig redegørelse fra arbejdsgruppens formand Tomas Bokstad drøftede Nordisk Ministerråd for Kultur (MR-K) rapporten fra arbejdsgruppen for sameksistens og kulturel kompleksitet i forbindelse med overdragelsen af Anbefaling 14/2006 under Nordisk Råds session i 2008.
MR-K understregede, at den kulturelle kompleksitet og kulturelle mangfoldighed i Norden giver spændende muligheder for samarbejde og udveksling af erfaringer på nordisk plan.
• MR-K tog det indsendte program for den nordiske konference 'Hur Snart är nu? Interkultur och Politik' 12.-13. november til efterretning.
• MR-K anså med dette, at Anbefaling 14/2006 kunne afskrives."

Rapporten blev taget til efterretning, med andre ord.

Den norske slutrapport 'Med forbehold om endringer - Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008', som blev udgivet af Sekretariatet for Mangfoldsåret i Norge på bestilling af det norske kulturministerium, bygger i vid udstrækning på disse anbefalinger, der blev udarbejdet af arbejdsgruppen under Nordisk Råd.


 

F  A  K  T  A


Om arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen, som havde den engelske titel 'Working-group for cultural complexity and co-existence' bestod af:
• Trevor Davies, projektleder Århus 2017,
• Tomas Bokstad, informationsmedarbejder på sekretariatet for Sveriges EU-præsidentskab
• Shanti Brahmachari, daglig leder af Norsk skuespillercenter, samt
• Pasi Saukkonen, senior researcher fra Cupore i Finland.

Om Nordisk Råd og Nordisk ministerråd
Det nordiske samarbejde omfatter både folkevalgte politikere - i Nordisk Råd - og ministrene fra de fem nordiske regeringer - i Nordisk Ministerråd.

Danmarks kulturminister og regeringens andre ministre deltager i Nordisk Ministerråds arbejde. De nordiske regeringer med det formål at styrke de politiske, økonomiske og kulturelle bånd i Norden.

De sager, Nordisk Ministerråd arbejder med, er ofte rejst af Nordisk Råd. Nordisk Råd er et organ, der rådgiver de nationale parlamenter i de nordiske lande. Rådets medlemmer er politikere fra de nationale parlamenter, som bliver udvalgt af deres partier.


 

D  O  W  N  L  O  A  D


Læs arbejdsgruppens 20-siders rapport og anbefalinger i pdf-format:
old.norden.org/session/2008/sk/PDF/Dokument_12.pdf